Меню
Тесты
Тесты  /  Экология  /  Прочее  /  Тест по предмету "Основы экологии"

Тест по предмету "Основы экологии"

Avatar
22.04.2020. Тест. Экология, Прочее
Внимание! Все тесты в этом разделе разработаны пользователями сайта для собственного использования. Администрация сайта не проверяет возможные ошибки, которые могут встретиться в тестах.
Тест по предмету "Основы экологии" ОшГУ. Мед.колледж. 1 курс.

Список вопросов теста

Вопрос 1

Тирүү организмдерге таасир этүүчү жансыз жаратылыштын компоненттери кандай аталат?

Варианты ответов
 • абиотикалык факторлор
 • биотикалык факторлор
 • антропогендик факторлор
 • гомогендик факторлор
Вопрос 2

Экосистема түшүнүгүн ким киргизген?

Варианты ответов
 • А. Тенсли
 • Ч. Элтон
 • В. Н.Сукачев
 • Д. Аллен
Вопрос 3

Экосистема бул- ...

Варианты ответов
 • заттардын айлануусун ишке ашыруучу органикалык эмес компоненттердин жана организмдердин жыйындысы
 • түрдүү өлчөмдөгү аймактардагы тирүү организмдердин жыйындысы
 • тирүү организмдердин жыйындысы
 • чөйрөнүн факторлорунун жыйындысы
Вопрос 4

Биосфера- бул:

Варианты ответов
 • жердин жансыз катмары
 • тирүү организмдер жашаган жер кыртышынын геологиялык бөлүгү
 • адамдын эмгеги менен жаратылган бөлүгү
 • жаныбарлар менен өсүмдүктөрдүн биологиялык коомдоштугу
Вопрос 5

Озон катмары каерде жайгашкан?

Варианты ответов
 • стратосферанын астыңкы катмарында
 • тропосферанын алдыңкы катмарында
 • тропосферанын үстүңкү катмарында
 • термосферанын астынкы катмарында
Вопрос 6

Консументтерге кирет:

Варианты ответов
 • өсүмдүктөр
 • бактериялар
 • жаныбарлар
 • козу карындар
Вопрос 7

Дүйнөлүк экологиялык проблемаларга кайсынысы кирет?

Варианты ответов
 • парник эффекти
 • токойлорду кыйуу
 • жогорку өлүмдүүлүк
 • катастрофалар
Вопрос 8

Демографиялык жарылуунун негизги себеби эмне?

а) төрөлүүнүн өсүшү

б) аялдардын сабаттуулугу

в) тамактануунун жана санитардык- гигиеналык шарттардын жакшырышы

г) өнөр жай революциясы

Варианты ответов
 • төрөлүүнүн өсүшү
 • аялдардын сабаттуулугу
 • тамактануунун жана санитардык- гигиеналык шарттардын жакшырышы
 • өнөр жай революциясы
Вопрос 9

 Сууда активдүү кыймылдоочу организмдердин жыйындысы кандай аталат?

 

а) нектон

б) планктон

в) бентос

г) плейстон

Варианты ответов
 • планктон
 • нектон
 • бентос
 • плейстон
Вопрос 10

Экосистеманын синонимин көрсөткүлө

 

а) биогеоценоз

б) эдасфера;

в) экосфера;

г) тропосфера.

Варианты ответов
 • эдасфера
 • биогеоценоз
 • экосфера
 • тропосфера
Вопрос 11

Адаптация деген эмне?

а) антропогендик экологиялык факторлор

б)организмдин курчап турган айлана чөйрөгө ыңгайлануу жөндөмдүүлүгү

в) организмдин курчап турган айлана чөйрөнү өзгөртүү  жөндөмдүүлүгү

г) организмдин жашоо мүнөзүн өзгөртүү  жөндөмдүүлүгү

Варианты ответов
 • антропогендик экологиялык факторлор
 • организмдин курчап турган айлана чөйрөнү өзгөртүү жөндөмдүүлүгү
 • организмдин жашоо мүнөзүн өзгөртүү жөндөмдүүлүгү
 • организмдин курчап турган айлана чөйрөгө ыңгайлануу жөндөмдүүлүгү
Вопрос 12

Экологиялык факторлордун кайсынысы абиотикалык факторго таандык эмес?

 

Варианты ответов
 • климат
 • рельеф
 • токойлорду кыюу
 • магниттик талаа
Вопрос 13

Экология терминин ким киргизген?

 

а) Э. Геккель;

б) Г. Торо

в) Ч. Дарвин;

г) А. Тенсли

Варианты ответов
 • Ч. Дарвин;
 • Г. Торо
 • Э. Геккель
 • А. Тенсли
Вопрос 14

Тирүү организмдердин ортосундагы карым-катнаштар кандай аталат?

 

а) абиотикалык факторлор;

б) биотикалык факторлор;

в) антропогендик факторлор.

г) гомогендик факторло

Варианты ответов
 • абиотикалык факторлор
 • биотикалык факторлор
 • антропогендик факторлор
 • гомогендик факторлор
Вопрос 15

«Биоценоз» түшүнүгүн биринчилерден болуп ким киргизген?

Варианты ответов
 • Д. Аллен
 • К. Мебиус
 • В. В.Докучаев
 • К. Линней
Вопрос 16

Озон катмарынын жукарышы кайсы проблемага таандык?

а) глобалдык-экологиялык;

б) саясий;

в) экономикалык;

г) укуктук проблема болуп саналат.

Варианты ответов
 • глобалдык
 • саясий
 • экономикалык
 • регионалдык
Вопрос 17

Атмосферанын булгануусунун негизги булагы эмне?

а) биосферанын тиричилик аракети;

б) автомобиль транспорту;

в) жылуулук-энергетикалык комплекстер;

г) индустрия.

Варианты ответов
 • биосферанын тиричилик аракети
 • автомобиль транспорту
 • жылуулук-энергетикалык комплекстер
 • индустрия
Вопрос 18

Продуценттер булар...

Варианты ответов
 • бактериялар
 • жаныбарлар
 • өсүмдүктөр
 • козу карындар
Вопрос 19

Суунун түбүндө жашаган организмдер кандай аталат?

Варианты ответов
 • плейтон
 • планктон
 • нектон
 • бентос
Вопрос 20

Жердин катуу бөлүгүн түзгөн катмар кандай аталат?

Варианты ответов
 • атмосфера
 • гидросфера
 • литосфера
 • тропосфера
Пройти тест
Сохранить у себя:

Комментарии 0

Чтобы добавить комментарий зарегистрируйтесь или на сайт